ภาษา

หน้าแรก > คณะกรรมการกีฬายานยนต์และที่ปรึกษา > คณะอนุกรรมการฝ่ายกติกาเทคนิค

นายปรีดา ตันเต็มทรัพย์ ประธาน
ศ. คลินิก น.พ เอาชัย กาญจนพิทักษ์ รองประธาน
นายมนุสาสน์ ศรีพนา รองประธาน
นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน อนุกรรมการ
น.อ. วิเชียร กำเนิดเหมาะ อนุกรรมการ
นายยศ เมธาธำรงศิริ อนุกรรมการ
นายพิศิษฐ์ ตงบุญเติม อนุกรรมการ
นายกิตติ รุ่งเรืองระยับกุล อนุกรรมการและเลขานุการ
น.ส. สุนทรียา พิทยาวานิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการ