Language

HOME > Automotive Sports Committee and Consultant > คณะอนุกรรมการรากหญ้า

นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน ประธาน
นายกิตติ รุ่งเรืองระยับกุล รองประธาน
นายสมปอง จังทองศิริ รองประธาน
นายสมวิน จิระศักดิ์อานนท์ อนุกรรมการ
นายชัยวัฒก์ ปัณฑยางกูร อนุกรรมการ
นายบุญส่ง ชัยสิทธิ์วาทิน อนุกรรมการ
นายสุภัทร ดอกพุฒ อนุกรรมการ
นายนครินทร์ มณเฑียรมณี อนุกรรมการ
นายพงศ์เกษม จิตต์เกษม อนุกรรมการ
นายนรเทพ สันติสุข อนุกรรมการ
นายบุญฤทธิ์ วงศ์วิสุทธิรัตน์ อนุกรรมการ
น.อ. วิเชียร กำเนิดเหมาะ อนุกรรมการและเลขานุการ
น.ส. สุนทรียา พิทยาวานิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการ