Language

HOME > Automotive Sports Committee and Consultant > คณะกรรมการอนุสตรีในกีฬายานยนต์

นางสุภาพันธ์ ภาษิตานนท์ ประธาน
นางสาวประภัสสร หอมมาลี รองประธาน
นางสุนันทา กำเนิดเหมาะ อนุกรรมการ
นางพัณณิตา ประภัสสร อนุกรรมการ
นางสาวสุภาณี แซ่จันทร์ อนุกรรมการ
นางสาวอรุณรัตน์ โคจำนงค์ อนุกรรมการ
นางสาวยาใจ ศรีทรัพย์ อนุกรรมการ
นางสาวรุ่งรวี ธีระกล อนุกรรมการ
นางสาวปาราวตี มณีนพรัตน์ อนุกรรมการ
นางสาวธัชนันท์ อยู่เย็น อนุกรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ มานะธัญญา อนุกรรมการ
นางสาวเจิดจันทร์ วุฒิเสน อนุกรรมการ
นางสาววาสนา ศรีภุมมา อนุกรรมการ
นางสาวเจริญพร รักษาศิล อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาววาสนา บุญคง ผู้ช่วยเลขานุการ