Language

HOME > Automotive Sports Committee and Consultant > คณะอนุกรรมการทางฝุ่น

นายมนูสาสน์ ศรีพนา ประธานอนุกรรมการ
ศ.คลินิก น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน อนุกรรมการ
นายสงกรานต์ พจน์พงศ์สรรค์ อนุกรรมการ
น.อ. วิเชียร กำเนิดเหมาะ อนุกรรมการ
นายพิศิษฐ์ ตงบุญเติม อนุกรรมการ
นายวิสุทธิ์ สุโกสิ อนุกรรมการ
นายอธิกิจ ศรีมงคล อนุกรรมการ
นายอุดมศักดิ์ มีชัย อนุกรรมการ
 นายบุญส่ง ชัยสิทธิ์วาทิน  อนุกรรมการ
 นายอนุสรณ์ เศวตกุญชร  อนุกรรมการ
 นายชยพล  มาคล้าย  อนุกรรมการ
 นายเชษฐดนัย  รังคะภูติ  อนุกรรมการ
 นายรังค์สันต์  เหมือนแก้ว  อนุกรรมการ
 นายสวัสดิ์  ศีลบุตร  อนุกรรมการ
 นายสุรเชษฐ  ประคองสังข์  อนุกรรมการ
 นางสาวสุนทรียา  พิทยาวานิชย์  เลขานุการ