กีฬาแข่งรถยนต์

กีฬาแข่งรถยนต์

เป็นหนึ่งกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศและประเทศไทยให้ความสําคัญ และใช้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ เป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การรับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศ และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและสังคม ผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ตลอดจนฝึ กฝนจากการปฏิบัติ ให้ พัฒนาเรียนรู้ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดี ให้รู้จักคําว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่แสดงพลังทางสังคม โดยร่วมสร้าง จิตสํานึกสาธารณะ และความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เชิงธุรกิจ และคํานึงถึงการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม

กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติจัดทําภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมการแข่งขันกีฬายานยนต์ สนับสนุนคุณภาพกีฬาแข่งรถยนต์ ยกระดับคุณภาพชีวิตนัก กีฬาและบุคลากรกีฬาแข่งรถยนต์ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาการบริหารจัดการกีฬาแข่งรถยนต์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อใช้ ควบคุมระบบการกีฬารถยนต์ในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของกติกากีฬาแข่งรถยนต์ระดับชาติ FIA กฎหมายว่าด้วยการกีฬา และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ ซึ่งการพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาที่ระบุหรือไม่ได้ระบุในกติกาแข่งรถยนต์แห่งชาติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศอื่นใด ให้พิจารณาตามแนวทางของกติกานานาชาติโดยอนุโลม

แผนยุทธศาสตร์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมกีฬา

Raat Thailand Enduracnce Ranking

นักกีฬาโครงการ Race for thailand