ภารกิจของ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.)

 1. เป็นสมาคมที่สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) ให้การรับรอง และเป็นสมาคมผู้แทนประจำประเทศไทย
 2. เป็นสมาคมกีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
 3. รับรองการแข่งขันรถยนแต่ละประเภทในประเทศไทย
 4. ออกใบอนุญาตขับแข่งให้กับนักแข่งและทีมแข่ง
 5. ออกใบอนุญาตให้จัดการแข่งขันรถยนต์
 6. กำกับดูแลและควบคุมมาตราฐานความปลอดภัยในการแข่งขันรถยนต์
 7. ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหากับรถยนต์ยามฉุกเฉิน
 8. ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์สำหรับสมาชิก
 9. อำนวยความสะดวกด้านทะเบียนรถยนต์สำหรับสมาชิก
 10. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 11. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย
 12. จัดการแข่งขันรถยนต์ประเภทต่างๆ